Wszystko o ...

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, kt髍a lokuje powierzone mu przez nas 秗odki w r罂ne instrumenty dost阷ne na rynku finansowym. W zale縩o禼i od typu funduszu, wi阫sza cz甓?秗odk體 mo縠 by?inwestowana w akcje lub w papiery d硊縩e, czyli np. obligacje i bony skarbowe.

W Polsce jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarz眃zania funduszami (czyli inwestowania powierzonych mu przez nas 秗odk體) s?wy潮cznie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. S?to sp蟪ki akcyjne, a ich w砤禼icielami s?z regu硑 du縠, renomowane instytucje finansowe, jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne podmioty specjalizuj眂e si?w zarz眃zaniu inwestycjami.

Pieni眃ze wp砤cane przez nas do funduszu przeliczane s?na tzw. jednostki uczestnictwa. Stanowi?one tytu?prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowywanych przez fundusz.

Nabywaj眂 jednostki uczestnictwa w ka縟ym momencie mo縠my za勘da?ich odkupienia przez fundusz po aktualnej wycenie.

Wycena jednostek dokonywana jest codziennie na podstawie bie勘cych notowa? instrument體 finansowych wchodz眂ych w sk砤d portfela funduszu. Wyceny te mo縩a znale兼 w prasie, na stronach internetowych funduszy lub te?w specjalistycznych serwisach (np. Money.pl)

Dlaczego warto inwestowa?w fundusze inwestycyjne ?

Wybieraj眂 jeden lub kilka z funduszy decydujemy o skali ryzyka naszej inwestycji, a r體nocze秐ie o wi阫szym lub mniejszym potencjale jej wzrostu.

Niezale縩ie jednak od tego, kt髍y fundusz z funduszy wybierzemy, zawsze b阣ziemy mia?zagwarantowane:

 • Us硊gi do秝iadczonych specjalist體 - o zainwestowaniu naszych pieni阣zy b阣?decydowali najwy縮zej klasy specjali禼i. Oni wiedz? w kt髍e papiery warto禼iowe warto zainwestowa? aby uzyska?wy縮z?stop?zwrotu z inwestycji
 • Dywersyfikacj?portfela - nasze oszcz阣no禼i, podobnie jak 秗odki zgromadzone przez inne osoby nabywaj眂e jednostki uczestnictwa, b阣?inwestowane - w zale縩o禼i od funduszu, kt髍y wybierzemy - w akcje r罂nych sp蟪ek, obligacje i inne papiery warto禼iowe.
 • Efektywno舵 inwestycji - w d硊縮zym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne pozwalaj?uzyska?wysok?efektywno舵 inwestycji, w por體naniu na przyk砤d do lokat bankowych
 • P硑nno舵 - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego mo縠my umorzy? w ka縟ej chwili. Mamy wi阠 zapewnion?p硑nno舵 inwestycji, czyli szybki do naszych pieni阣zy.
Jak wybiera?fundusze inwestycyjne?

Przed wyborem konkretnego typu funduszu musimy sobie odpowiedzie?na kilka podstawowych pyta?

 • jaki poziom zysku b阣zie nas satysfakcjonowa??
 • na jak d硊go jeste秏y w stanie zainwestowa?nasz pieni眃ze ?
 • jaka b阣zie nasza reakcja je秎i warto舵 jednostki uczestnictwa spadnie poni縠j ceny po kt髍ej j?kupili秏y ?

Ka縟y z nas musi sam okre秎i?swoj?sk硂nno舵 do ponoszenia ryzyka oraz horyzont czasowy inwestycji.

Generalnie, im jeste秏y m硂dsi, tym wi阫sze ryzyko jeste秏y w stanie zaakceptowa? Dla takich os骲 najbardziej odpowiednie wydaj?si?fundusze akcji. W d硊縮zej perspektywie czasu inwestowanie w akcje jest najbardziej op砤calne, pami阾a? jednak nale縴, 縠 jest to inwestycja minimum na 10 lat lub wi阠ej. Nie nale縴 jednak inwestowa?ca硂禼i 秗odk體 w fundusze akcji - wystarczy 60 do 80 proc.. Pozosta潮 cz甓?warto ulokowa?w fundusze pieni昕ne lub papier體 d硊縩ych.

Doradcy finansowi cz阺to powtarzaj?zasad?- im kr髏szy jest horyzont inwestycyjny, tym mniejszy powinien by?udzia?akcji w portfelu. Z tego powodu osoby w 秗ednim wieku, a zw砤szcza osoby starsze, nie powinny inwestowa?zbyt du縴ch 秗odk體 w fundusze agresywne, lecz powinne zwr骳i?wi阫sz?uwag?na bezpiecze駍two posiadanych ju?inwestycji.

Po wybraniu najbardziej odpowiedniego dla nas funduszu, nie inwestujmy wszystkich 秗odk體 w jeden, tylko dwa lub trzy z danej grupy, zarz眃zane przez r罂ne towarzystwa. Tym samym dodatkowo ograniczymy ryzyko.

Decyduj眂 si?na fundusze inwestycyjne warto pami阾a?o systematycznym oszcz阣zaniu. Je縠li konsekwentne oszcz阣zanie stanie si?nawykiem, czas zacznie pracowa? na nasz?korzy舵. Z czasem oka縠 si? 縠 systematycznie odk砤dane nawet niewielkich kwot zapewni?nam w przysz硂禼i znaczne dochody. Regularne inwestowanie to rozs眃ny i wygodny spos骲 osi眊ania za硂縪nych cel體 finansowych.

Rodzaje funduszy

Ustawa przewiduje mo縧iwo舵 tworzenia czterech typ體 funduszy inwestycyjnych:
 • fundusze otwarte
  posiadaj?zmienn?liczb?uczestnik體 oraz zmienn?liczb?jednostek uczestnictwa reprezentuj眂ych jednakowe prawa maj眛kowe; mog?zbywa? jednostki udzia硂we bez ogranicze?
 • specjalistyczne fundusze otwarte
  wzorowane s?na funduszach otwartych z tym, 縠 istnieje mo縧iwo舵 okre秎enia w statucie warunk體 odkupienia jednostek uczestnictwa; wyr罂nikiem jest tak縠 powo砤nie organu kontrolnego Rady Inwestor體,
 • fundusze zamkni阾e
  emituj?certyfikaty depozytowe, kt髍e s?przedmiotem obrotu gie砫owego i nie podlegaj?odkupieniu przez fundusz;
  polityka inwestycyjna prowadzona przez te fundusze jest bardziej ryzykowana i swobodniejsza ni?w przypadku funduszy otwartych; mo縧iwe jest na przyk砤d inwestowanie dodatkowo w udzia硑 w sp蟪kach z ograniczon? odpowiedzialno禼i? waluty, transakcje terminowe oraz prawa pochodne od praw maj眛kowych b阣眂ych przedmiotem lokat,

Najbardziej popularnym kryterium jest ponoszone przez nas ryzyko przy zakupie jednostek uczestnictwa.

Tak wi阠 fundusze dzielimy na:

- Fundusze akcji
- Fundusze zr體nowa縪ne
- Fundusze stabilnego wzrostu
- Fundusze papier體 d硊縩ych
- Fundusze rynku pieni昕nego

Rozpoczynaj眂 od funduszy prywatyzacji i przechodz眂 do funduszy rynku pieni昕nego maleje ponoszone przez nas ryzyko inwestycyjne, zmniejsza si?r體nie?potencjalny zysk z inwestycji. I odwrotnie - czym wy縮ze ryzyko zwi眤ane z inwestycj?jeste秏y w stanie zaakceptowa? tym wi阫szych zysk體 mo縠my si?spodziewa?

Jak sta?si?uczestnikiem funduszu ?

Aby sta?si?uczestnikiem wybranego funduszu musimy uda?si?z dokumentem to縮amo禼i do punktu obs硊gi klienta (POK) funduszu. Zazwyczaj POK-i funduszy znajduj? si?bankach i biurach maklerskich.

Po podj阠iu decyzji o wyborze funduszu inwestycyjnego pozostaje dope硁ienie formalno禼i, takich jak podanie swoich danych pracownikowi biura i dokonanie wp砤ty w kasie. W wi阫szo禼i biur maklerskich dost阷ny jest program komputerowy, dzi阫i kt髍emu mo縩a unikn辨 uci笨liwego wype硁iania papierowych formularzy.

Jednak najwygodniejsz?form?przyst眕ienia do funduszu jest nabycie jednostek uczestnictwa poprzez Internet. W chwili obecnej tak?form?inwestowania umo縧iwia kilka funduszy inwestycyjnych oraz specjalistyczne portale finansowe, jak Money.pl.

Sprawd? ofert?funduszy inwestycyjnych dost阷nych w Money.pl

Przykazania uczestnika funduszu

Decydujmy si?na d硊goterminow?inwestycj?/b>
Do秝iadczenie rozwini阾ych rynk體 kapita硂wych oraz wyniki historyczne funduszy w r罂nych krajach potwierdzaj? 縠 najkorzystniejsze jest oszcz阣zanie d硊goterminowe, tzn. w ci眊u kilku lub kilkunastu lat. W perspektywie d硊縮zego czasu fundusze inwestycyjne osi眊aj?najlepsze efekty, a dodatkowo d硊goterminowy horyzont inwestycyjny daje mo縧iwo舵 przeczekania waha?koniunktury, kt髍e zdarzaj?si? na ka縟ej gie砫zie. Kr髏ko m體i眂 - im d硊縠j oszcz阣zamy tym wi阠ej zyskujemy.

Inwestujmy systematycznie
Do秝iadczenia wskazuj? 縠 w fundusze zr體nowa縪ne i akcyjne korzystniej jest systematycznie inwestowa?mniejsze kwoty ni?jednorazowo wp砤ci?wi阫sz?sum? z zamiarem wycofania jej po wielu latach. Wp砤caj眂 pieni眃ze systematycznie zabezpieczamy si?przed spadkiem warto禼i ca砮j naszej inwestycji w czasie okresowej dekoniunktury. Inwestuj眂, np. co miesi眂, okre秎on?kwot?wiemy, 縠 niepomy秎ny okres na gie砫zie jest stosunkowo kr髏ki w por體naniu do za硂縪nego czasu naszej inwestycji i kolejne wp砤ty zostan?wniesione przy innych, prawdopodobnie korzystniejszych, warunkach rynkowych. W ten spos骲 ponoszone przez nas ryzyko jest rozk砤dane w czasie i b阣zie zdecydowanie mniejsze.

Nie tra鎚y g硂wy w czasie bessy
Inwestowanie na gie砫zie nagradza cierpliwych. Gdy na horyzoncie pojawi si? widmo bessy nie powinni秏y si?wycofywa? wszak jest to okres przej禼iowy. Mo縠my po prostu przeczeka?niekorzystny moment lub, je秎i jeste秏y bardzo zaniepokojeni, przenie舵 cz甓?zainwestowanego kapita硊 z funduszu akcyjnego do funduszu sta砮go dochodu (rynku pieni昕nego lub papier體 d硊縩ych), a przy pierwszych sygna砤ch o縴wienia gospodarczego - post眕i?odwrotnie. Najgorszym wyj禼iem jest przenoszenie w panice pieni阣zy z jednego towarzystwa do drugiego.

Opracowano na podstawie materia丑w Pioneer PPTFI SA i Korona TFI SAmies.
彩客网彩票 九寨沟县| 安西县| 奈曼旗| 桐庐县| 阿拉尔市| 都匀市| 和平县| 利辛县| 出国| 开封县| 屏东县| 攀枝花市| 乌鲁木齐市| 泰安市| 琼海市| 麻江县| 广元市| 博爱县| 福州市| 汉沽区| 上虞市| 岱山县| 大同市| 榆社县| 海宁市| 布尔津县| 阿图什市| 达日县| 铁力市| 丰城市| 新宁县| 天全县| 龙泉市| 柳州市| 嘉祥县| 深州市| 宁远县| 铜川市| 四平市| 襄汾县| 方山县|