Notowania

07.03.2019 13:39

Regulamin Plebiscytu ?NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL”

Regulamin Plebiscytu ?NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL”

Podziel si?

1. POSTANOWIENIA OGóLNE

1.1 Regulamin okre?la warunki Plebiscytu: ?NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL? rozgrywanego w ramach serwisu Money.pl – dalej zwanego ?Plebiscytem”. Celem Plebiscytu jest wybór wygranych w nast?puj?cych kategoriach:
- Cz?owiek Roku Money.pl – 1 zwyci?zca
- Firma Roku Money.pl – 2 wyró?nionych finalistów i 1 zwyci?zca

1.2 Organizatorem Plebiscytu jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzib? w Warszawie, zwany w dalszej cz??ci niniejszego regulaminu "Organizatorem".

1.3 Fundatorem Nagród w Plebiscycie jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzib? w Warszawie zwany w dalszej cz??ci niniejszego regulaminu ?Fundatorem”.

1.4 Uczestnik Plebiscytu wyra?a zgod? na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie w Internecie na stronach dotycz?cych Plebiscytu ( w tym tak?e w kana?ach social media) jego firmy lub imienia i nazwiska na potrzeby Plebiscytu, jego promocji i og?aszania wyników.

1.5 Plebiscyt nie jest w ?aden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani zwi?zany z serwisem spo?eczno?ciowym Facebook ani jego w?a?cicielem czy administratorem. Wszelkie pytania oraz skargi i reklamacje zwi?zane z Plebiscytem powinny by? kierowane do Organizatora, w z ?adnym wypadku do w?a?ciciela czy administratora serwisu spo?eczno?ciowego Facebook.

1.6 Adres e-mail Organizatora, pod którym mo?na uzyska? informacje na temat organizacji Plebiscytu: piotr.paciorek@grupawp.pl
1.7 Udzia? uczestnika Plebiscycie jest równoznaczny z jego zgod? na:
a) udzia? w Plebiscycie,
b) akceptacj? niniejszego regulaminu w ca?o?ci,
c) przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi lub Fundatorowi na potrzeby realizacji Plebiscytu i gali
d) publiczne ujawnienie oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika, ujawnienie jego firmy lub imienia i nazwiska w Internecie na stronach zwi?zanych z Plebiscytem (w tym tak?e w kana?ach social media) na potrzeby Plebiscytu, jego promocji i og?aszania wyników g?osowania.
1.8 Organizator powo?uje Kapitu?? nagrody sk?adaj?ca si? 7 Cz?onków, w sk?ad w której wchodz?1 osoby wskazane przez Redakcj? serwisu Money.pl oraz Sekretarza Kapitu?y nie b?d?cego Cz?onkiem Kapitu?y jako organu nadzoruj?cego przebieg Plebiscytu.

1.9 Warunkiem odebrania nagrody jest :

a) podanie danych osobowych (imi?, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail)
b) wyra?enie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Plebiscytu i odbioru nagrody:
"Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzib? w Warszawie, w celu realizacji Plebiscytu i odebrania nagrody. Dane te zbierane s? na potrzeby organizacji Plebiscytu i nie b?d? udost?pniane innym podmiotom. Dane przekazuje dobrowolnie, zastrzegaj?c sobie prawo dost?pu do nich oraz ich poprawiania lub ??dania ich usuni?cia".

1.10 Cz?onkowie Kapitu?y zg?aszaj? w ka?dej kategorii - w formie mailowej na adres Sekretarza Kapitu?y minimum 3 maksimum 5 nominacji wraz z uzasadnieniem do dnia 15.03.2019.

1.11. W wypadku, gdyby wykorzystanie fotografii dostarczonych przez Uczestników stanowi?o naruszenie praw osób trzecich, a w szczególno?ci praw autorskich, praw do znaków towarowych, narusza?o dobra osobiste lub jakiekolwiek inne dobra, uczestnik Plebiscytu zobowi?zuje si? do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych do Organizatora lub Fundatora nagród oraz do pokrycia wszelkich szkód jakie z tytu?u zaspokojenia tych roszczeń poniesie Organizator Plebiscytu lub Fundator nagród w Plebiscycie lub g?osowaniu.

2. NAGRODY

2.1 Zwyci?zca Plebiscytu w ka?dej z dwóch kategorii, na którego w g?osowaniu oddano najwi?ksz? licz? g?osów otrzyma nagrod? w postaci statuetki Nagrody Money.pl. Warto?? jednej nagrody wynosi 500 z? netto. W ramach Plebiscytu w kategorii Firma Roku zostan? przyznane tak?e wyró?nienia dla dwóch finalistów.

2.2 Nagrody zostan? wr?czone podczas Gali fina?owej Nagrody Gospodarczej Money.pl, która odb?dzie si? w ramach Kongresu Impact'19 organizowanego przez Fundacj? Impact, w dniach 21-22.05.2019.

2.3 Organizator o?wiadcza, i? wszystkie nagrody zostan? wydane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa podatkowego.
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za niemo?no?? odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny le??cej po stronie nagrodzonego uczestnika.
2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za zmian? danych – uniemo?liwiaj?c? kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.
2.5 O szczegó?ach odbioru i realizacji nagród zwyci?zcy Plebiscytu zostan? poinformowani przez Organizatora za po?rednictwem adresu mailowego lub drog? telefoniczn?.
2.6 Nagrody nie odebrane przez zwyci?zców Plebiscytu przechodz? na w?asno?? Organizatora.
2.7 Wszystkie nagrody pozostaj? w?asno?ci? Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwyci?zcy ka?dej edycji Plebiscytu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

3.3 Etapy Plebiscytu b?d? wygl?da?y nast?puj?co:
3.3.1 Cz?onkowie Kapitu?y zg?aszaj? w ka?dej kategorii - w formie mailowej na adres Sekretarza Kapitu?y minimum 3 maksimum 5 nominacji wraz z uzasadnieniem do dnia 15.03.2019;
3.3.2 Nominacje w ka?dej z kategorii powinny dotyczy? podmiotów i osób polskich lub dzia?aj?cych na polskim rynku przy czym dla oceny pod k?tem nominacji oraz przyznania nagrody rozwa?a si? jedynie ostatnie 12 miesi?cy dzia?alno?ci.
3.3.3 Sekretarz w porozumieniu z Cz?onkami Kapitu?y wyznacza termin posiedzenia Kapitu?y, na którym zostan? przedyskutowane wszystkie zg?oszone propozycje. W trakcie posiedzenia spo?ród zg?oszonych kandydatur Kapitu?a wskazuje 5 nominacji w kategorii Cz?owiek Roku i 10 nominacji w kategorii Firma Roku.
3.3.4 Redakcja Money.pl przybli?a na ?amach Serwisu Money.pl sylwetki nominowanych osób i firm (kwiecień-maj 2019).
3.3.5 Najpó?niej do 30.04.2019 Sekretarz w porozumieniu z Cz?onkami Kapitu?y wyznacza termin fina?owego posiedzenia Kapitu?y, na którym zostan? wy?onieni zwyci?zcy.
3.3.6 Fina?owe posiedzenie Kapitu?y w dniu 15.05.2019 wy?ania, w drodze g?osowania zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, 1 zwyci?zc? w kategorii Cz?owiek Roku i 1 zwyci?zc? oraz 2 wyró?nionych w Kategorii Firma Roku.
3.4 Zwyci?zcy zobowi?zani s? do podania Organizatorowi swoich danych koniecznych dla celów przekazania nagrody i przes?ania zaproszenia na gal?.
3.5 Nominacje w Plebiscycie jak równie? wizerunki Laureatów mog? zosta? opublikowane w Internecie na stronach zwi?zanych z Plebiscytem (w tym w kana?ach social media) na co uczestnik wyra?a zgod?.
3.6 Nad prawid?owo?ci? przebiegu Plebiscytu i pracy komisji konkursowej czuwaj? w?adze statutowe Organizatora.

4. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

4.1. W Plebiscycie nie mog? bra? udzia?u pracownicy i stali wspó?pracownicy a tak?e spó?ki i podmioty powi?zane z grup? Wirtualna Polska Holding S.A oraz Impact360 sp. z o.o..
4.2. Zakaz uczestnictwa w Plebiscycie dotyczy równie? cz?onków najbli?szej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.3. Uczestnikami Plebiscytu mog? by? osoby pe?noletnie.
4.4. Uczestnikiem Plebiscytu jest osoba, która spe?ni?a wszystkie warunki okre?lone w niniejszym regulaminie.

5. POST?POWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie zastrze?enia dotycz?ce przebiegu lub rozstrzygni?cia Plebiscytu nale?y sk?ada? Organizatorowi pisemnie (na adres Wirtualna Polska Media S.A. ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa), w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawiera?: imi?, nazwisko i wszelkie dane umo?liwiaj?ce identyfikacj? danej osoby jako uczestnika Plebiscytu, jak równie? dok?adny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
5.2. W przypadku przes?ania reklamacji z?o?onej za po?rednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Z?o?one przez uczestników reklamacje b?d? rozpatrywane, a zainteresowani uczestnicy zostan? powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na pi?mie przez Organizatora niezw?ocznie, jednak?e nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KO?COWE

6.1 Pe?na tre?? regulaminu udost?pniona b?dzie do wgl?du w siedzibie Organizatora w dniu od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie /www.lfgudli.tw/gospodarka/regulamin-plebiscytu-nagroda-gospodarcza-moneypl w czasie Plebiscytu terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
6.2 Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialno?ci za us?ugi telekomunikacyjne, z których korzysta? b?d? uczestnicy Plebiscytu.
6.3 Wi???c? moc prawn? maj? wy??cznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materia?y reklamowe i promocyjne dotycz?ce Plebiscytu maj? wy??cznie charakter informacyjny.

Warszawa, dnia 04.03 2019r.

?ród?o:
money.pl
+1
+1
wa?ne
smutne
ciekawe
irytuj?ce

彩客网彩票 汉中市| 佛山市| 平潭县| 章丘市| 西藏| 莒南县| 绥芬河市| 白河县| 德安县| 马边| 石台县| 遂溪县| 合水县| 南通市| 修水县| 漳浦县| 海口市| 纳雍县| 华池县| 大石桥市| 金塔县| 曲沃县| 香河县| 行唐县| 张家港市| 刚察县| 富平县| 周口市| 滕州市| 扶沟县| 彭阳县| 习水县| 余干县| 营山县| 赤城县| 天门市| 承德市| 彰化市| 乌鲁木齐市| 保德县| 荔波县|