Pomoc

Wst阷

Serwis Finansowy Money.pl, zosta?zaprojektowany w taki spos骲 aby nawigacja by砤 prosta i intuicyjna nawet dla pocz眛kuj眂ych u縴tkownik體 Internetu.

Poni縠j opisane zosta硑 podstawowe za硂縠nia budowy i funkcjonowania Serwisu.

?a name="podzial">Podzia?inforamcji w serwisie

1. Dzia硑 g丑wne - poziome menu g髍ne

Informacje finansowe w Serwisie zosta硑 umieszczone w 9 g丑wnych dzia砤ch: Gospodarka, Pieni眃ze, Gie砫a,Banki, Fundusze, Emerytury, Podatki, Ubezpieczenia, Kredyty mieszkaniowe.

Dost阷 do ka縟ego dzia硊 mo縧iwy jest na ka縟ej stronie przez g髍ne - poziome menu. Aktywny dzia?(ten w kt髍ym u縴tkownik si?znajduje) pod秝ietlony jest zawsze na kolor czerwony.


2. Rozdzia硑 - pionowe menu boczne

Ka縟y z dzia丑w g丑wnych dzieli si?na mniejsze elementy sk砤dowe - rozdzia硑.

Rozdzia硑 aktywnego dzia硊 wy秝ietlone s?w menu po lewej. Aktywny rozdzia?pod秝ietlony jest na 矿硉o.

Niekt髍e rozdzia硑 stanowi?pojedyczne strony, wi阫szo舵 dzieli si?dalej - na podrozdzia硑.

W takim przypadku wyr罂niony kolorem jasnoniebieskim jest aktywny podrozdzia? lub aktywna strona podrozdzia硊.

?/p>

3. ie縦a strony - informuje gdzie jeste?Na 秗odku ka縟ej strony znajduje si?pe硁a 禼ie縦a informuj眂a o bie勘cym po硂縠niu Internauty w Serwisie i umo縧iwiaj眂a, o ile jest taka mo縧iwo舵, przej禼ie do wy縮zego w strukturze rozdzia硊 lub dzia硊.


4. Menu dolne

Dost阷 do takich informacji jak: Pomoc, Zasady korzystania z serwisu, Szukaj, Kontakt, Reklama mo縧iwy jest poprzez menu tekstowe na dole ka縟ej strony.

?a name="szukaj">Wyszukiwanie informacji

Do wyszukiwania informacji s硊勘 formularze znajduj眂e si?zazwyczaj na prawej kolumnie strony u g髍y. W przypadku braku takiego formularza lub w przypadku potrzeby szczeg蟪owego wyszukiwania informacji (wg daty lub wg dzia硊) nale縴 u縴?formularza zaawansowanego dost阷nego poprzez menu tekstowe na dole strony.

Oddzielne formularze s硊勘 do przeszukiwania informacji og髄notematycznych z kraju i ze 秝iata (agencyjnych) oraz do przeszukiwania komunikat體 ze sp蟪ek (Emitent). Na stronie z formularzem zaawansowanym po prawej stronie.

Pomoc dot. wyszukiwania jest osi眊alna poprzez przycisk / buton: Pomoc bezpo秗ednio przy konkretnym formularzu wyszukiwania.

?a name="pytania">Najcz甓ciej zadawane pytania

1. Gdzie mo縩a znale兼 aktualne kursy NBP?

Aktualne kursy NBP dost阷ne s?w dziale "Pieni眃ze", w rozdziale "Notowania bank體" lub bezpo秗ednio z pierwszej strony Money.pl poprzez niebieskie pionowe menu p.t. "Przejd? do:"

2. Gdzie mo縩a znale兼 archiwalne kursy NBP?

Formularz wyszukiwania archiwalnych kurs體 NBP znajduje si?pod tabel?z kursami. Przeszukiwa?mo縩a wzgl阣em daty lub numeru tabeli.

3. Gdzie znajduje si?wyszukiwarka internetowa?

W chwili obecnej w Money.pl mo縩a przeszukiwa?zasoby naszego serwisu poprzez odno秐ik Szukaj na dole strony. Wkr髏ce zostanie uruchomiana wyszukiwarka internetowa przeszukuj眂a zasoby ca砮go Internetu (og髄notematyczna).

4. Jak powi阫szy?czcionk?w Money.pl?

Powi阫szenie czcionki w serwisie jest mo縧iwe:

W programie Internet Explorer nale縴 wybra?z menu opcj? Widok a nast阷nie Rozmiar tekstu.

W programie Netscape Navigator Widok a nast阷nie Zwi阫sz czcionk?/b> lub Zmniejsz czcionk?/b>.

5. Moja przegl眃arka wy秝ietla nieaktualne dane.

Cz甓?przegl眃arek korzysta z tzw. serwer體 proxy co powoduje, 縠 czasami prezentuj?one nieaktualne dane. Aby zobaczy?aktualne dane kliknij na przycisk Od秝ie?/b> w Twojej przegl眃arce. Przycisk czasami oznaczony jest jako Refresh lub Reload.

?a name="pytanie">Zadaj pytanie

Je秎i masz pytanie dotycz眂e korzystania serwisu wype硁ij poni縮zy formularz:
Twoje pytanie:

Imi?i nazwisko:


Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:
彩客网彩票 扎兰屯市| 黄平县| 丰原市| 苍溪县| 曲靖市| 萨迦县| 鹤峰县| 尉氏县| 五常市| 时尚| 鹿邑县| 乌兰县| 泉州市| 香格里拉县| 安义县| 榕江县| 丹凤县| 清水河县| 滁州市| 神农架林区| 文昌市| 稻城县| 金川县| 波密县| 台山市| 民权县| 天长市| 元江| 丽江市| 鹤壁市| 东台市| 格尔木市| 正蓝旗| 福贡县| 桦南县| 祁连县| 高安市| 金乡县| 新源县| 廊坊市| 缙云县|