Money.plPIT 2019
Najpopularniejsze formularze PIT
Narz阣zie oblicza:
sk砤dki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczk?na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawc?

Rozliczenie PIT 2018/2019

 

Z pocz眛kiem 2019 roku ka縟y podatnik b阣zie zobowi眤any do przed硂縠nia urz阣owi skarbowemu deklaracji PIT 2018. Co nowego czeka osoby sk砤daj眂e zeznanie podatkowe? Do kiedy nale縴 z硂縴?poszczeg髄ne formularze? W jaki spos骲 mo縩a to zrobi?

Zmiany w PIT w 2019 roku

Jedn?z wa縩iejszych zmian w PIT jest nowa kwota wolna od podatku dla p砤tnik體 rozliczanych wed硊g skali podatkowej, czyli w formularzu PIT-36 lub PIT-37:

  • przy podstawie opodatkowania do 8000 z?– 8000 z?(podatnik nie p砤ci podatku);

  • przy podstawie od 8000 do 13 000 z?– od 8000 do 3091 z?

  • przy podstawie od 13 000 do 85 528 z?– 3091 z?(warto舵 sta砤);

  • przy podstawie od 85 529 do 127 000 z?– od 3091 do 0 z?

  • przy podstawie wy縮zej ni?127 000 z?– 0 z?

Istotn?zmian?jest tak縠 wy縮za kwota zmniejszaj眂a podatek. Przy niezmienionych zaliczkach na poczet podatku dochodowego kwota ta b阣zie wynosi?od 1440 z?do 0 z?(w zesz硑m roku 1188 z?, a jej warto舵 uzale縩iona b阣zie od wysoko禼i podstawy opodatkowania.

W rozliczeniu PIT za rok 2018 nie wyst阷uje arkusz PIT-40, kt髍y zosta?wycofany ju?podczas rozlicze?PIT za 2017 rok. W dalszym ci眊u nie ma wi阠 mo縧iwo禼i sk砤dania przez pracownika o秝iadczenia PIT-12, na podstawie kt髍ego zostanie on rozliczony przez pracodawc? Podatnik musi rozliczy?si?samodzielnie w formularzu PIT-11.

W rozliczeniu PIT w 2019 roku mo縩a skorzysta?z ulgi podatkowej z racji oddania krwi lub jej sk砤dnik體. Litr krwi to 350 z?ulgi, a sk砤dniki krwi – iloczyn kwoty rekompensaty wed硊g wytycznych: 1l krwi to 3l osocza, 2 donacje krwinek p硑tkowych lub 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przez separator kom髍kowy, a tak縠 p蟪 donacji krwinek bia硑ch uzyskanych tym samym sposobem.

W 2018 roku podwy縮zone zosta硑 limity odlicze?podstawy opodatkowania od wydatk體 kwalifikowanych na dzia砤lno舵 badawcz?lub rozwojow?(tzw. ulga B+R). Przedsi阞iorcy b阣?mogli skorzysta?z limitu 50 proc. zar體no dla koszt體 osobowych, jak i pozosta硑ch (rok wcze秐iej pr骻 wynosi?odpowiednio 30 proc. i 20 proc.). Reszta podatnik體 tak縠 odliczy 50 proc. poniesionych koszt體, ale jedynie osobowych. Pozosta砮 ogranicza pr骻 30 proc. Warto wspomnie? 縠 rozszerzono te?poj阠ie "koszt體 kwalifikowanych" podlegaj眂ych odliczeniu do poniesionych przez mikro przedsi阞iorc體 oraz ma硑ch i 秗ednich przedsi阞iorc體 koszt體 uzyskania i utrzymania patentu, prawa z rejestracji wzoru przemys硂wego oraz prawa ochronnego na wz髍 u縴tkowy. Za潮cznik PIT-BR nale縴 do潮czy?do PIT-36 lub PIT-36L.

W 2019 roku umo縧iwione zosta硂 wsp髄ne rozliczenie ma晨onk體 r體nie?na korekcie PIT. Oznacza to, 縠 korekta deklaracji PIT za 2018 rok z硂縪na po 30 kwietnia 2019 r. pozwala na wyb髍 rozliczenia wsp髄nego ma晨onk體, rozliczenia jako osoba samotnie wychowuj眂a dziecko czy te?zrezygnowania z takiego rozliczenia podatku.

Rozliczaj眂 PIT za 2018 rok, nale縴 wzi辨 pod uwag? 縠 od 1 stycznia 2018 roku obowi眤uje nowa stawka rycza硉owego podatku od przychod體 z najmu. Wynosi ona 8,5% dla przychod體 z czynszu miesz眂ych si?w limicie do 100 000 z? W przypadku przekroczenia tej kwoty (czyli od 100 001 z?, stawka rycza硉u wzrasta do 12,5%.

W 2019 roku nowo禼i?jest za潮cznik PIT/MIT do deklaracji do PIT-36 i PIT-36L, z kt髍ego skorzystaj?podatnicy prowadz眂y dzia砤lno舵 z wykorzystaniem nieruchomo禼i (budynk體 handlowo-us硊gowych, biurowych) o warto禼i pocz眛kowej wy縮zej ni?10 mln z? Podatek miesi阠zny wynosi 0,035% podstawy opodatkowania.

W deklaracjach PIT 2019 nie trzeba rozlicza?niekt髍ych 秝iadcze? dop砤t czy wynagrodze?(m.in. wynagrodzenia za udzielanie pomocy s硊縝om pa駍twowym), poniewa?zwi阫szono limity kwot zwolnionych z opodatkowania.

W 2018 roku po raz ostatni osoby zwi眤ane z prac?tw髍cz?mog硑 rozliczy?si?z uwzgl阣nieniem obni縪nego limitu opodatkowania od warto禼i praw autorskich (42 764 z?. W kolejnych rozliczeniach limit wyniesie 85 528 z? Zaw昕ono kr眊 os骲 obj阾ych ulg? Nie znajd?si?w nim zatrudnieni w sektorze IT, szkoleniach i zwi眤ane z rozwojem osobistym.

Pozosta砮 zmiany zwi眤ane z rozliczeniem PIT w 2019 roku to:

* klasyfikacja dzia砤lno禼i nierejestrowanej, kt髍ej miesi阠zne przychody nie przekroczy硑 1050 z? jako inne 紃骴砤 przychod體;

* rozliczanie pracy sezonowej na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach – zatrudniony rozlicza tak?umow?samodzielnie, przychody podaj眂 jako inne 紃骴砤 przychod體;

* wysoko舵 sk砤dek ZUS dla przedsi阞iorc體.

Nale縴 te?pami阾a?o zmianach w rozliczeniu PIT z 2017 roku, kt髍e dotycz?tak縠 obcokrajowc體-nierezydent體. Opr骳z dotychczasowych okoliczno禼i decyduj眂ych o powinno禼i z硂縠nia zeznania podatkowego dodano r體nie?doch骴 z obrotu papierami warto禼iowymi dopuszczonymi na terytorium RP, doch骴 z przeniesienia w砤sno禼i udzia丑w w sp蟪ce zarejestrowanej w RP, a tak縠 doch骴 z tytu硊 nale縩o禼i regulowanych przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne osadzone na terytorium RP.

PIT 2019 – do kiedy?

Najwcze秐iej, bo do ko馽a stycznia 2019 roku, swoje deklaracje musz?z硂縴?przedsi阞iorcy z kart?podatkow?(PIT-16A), osoby rozliczaj眂e si?w formie rycza硉u ewidencjonowanego (PIT-28) oraz duchowni (PIT-19A).

Do 31 stycznia 2019 nale縴 te?z硂縴?formularze oznaczone symbolami PIT-40A (deklaracja dotycz眂a sk砤dek ZUS za 秝iadczeniobiorc? – jest to zmiana w stosunku do roku poprzedniego, gdy dokument mo縩a by硂 z硂縴?do ko馽a lutego. Ta sama data (ostatni dzie?stycznia) obowi眤uje r體nie?przedsi阞iorc體, kt髍zy sporz眃zaj?dla pracownik體 informacje o dochodach i zaliczkach na formularzu PIT-11.

Ostatni termin przed硂縠nia fiskusowi zezna?podatkowych przypada w tym roku na 30 kwietnia 2019. Tego dnia najp蠹niej musz?zosta?z硂縪ne najpopularniejsze formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Nale縴 tu zauwa縴? 縠 – na skutek zmian wprowadzonych w tym roku – w przypadku braku akcji ze strony podatnika (zatwierdzenia lub modyfikacji) deklaracji PIT-37 lub PIT-38 w us硊dze "Tw骿 e-PIT", zostanie ona uznana za z硂縪n?30 kwietnia w formie udost阷nionej w e-us硊dze.

Podatnicy powinni przestrzega?wyznaczonego czasu na dostarczenie deklaracji.

Jak z硂縴?PIT za rok 2018?

W roku 2019 deklaracje podatkowe b阣zie mo縩a z硂縴?na kilka sposob體:

  • osobi禼ie, sk砤daj眂 wizyt?w wyznaczonym Urz阣zie Skarbowym;

  • korespondencyjnie, wysy砤j眂 PIT za po秗ednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urz阣u Konsularnego (w tym przypadku za dat?z硂縠nia dokumentu uznaje si?dat?stempla pocztowego);

  • przez internet, przekazuj眂 deklaracj?w formie elektronicznej;

  • dla PIT-37 i PIT-38: przez internet, korzystaj眂 z us硊gi Portalu Podatkowego "Tw骿 e-PIT" – wype硁ione deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-38 zostan? przygotowane przez KAS i udost阷nione podatnikom do zatwierdzenia lub modyfikacji.

Zeznanie podatkowe PIT 2019 musi zosta?z硂縪ne w odpowiednim dla danego typu deklaracji terminie (np. w formie korespondencji za dat?z硂縠nia dokumentu uznaje si?dat?stempla pocztowego). Sp蠹nienie si?z dokonaniem rozliczenia z fiskusem jest wykroczeniem skarbowym i mo縠 skutkowa?powa縩ymi sankcjami.

彩客网彩票 新安县| 石河子市| 修文县| 开封县| 阿拉善右旗| 蒲城县| 胶南市| 清河县| 天全县| 巴彦淖尔市| 云南省| 赤城县| 龙游县| 色达县| 江安县| 富宁县| 东兴市| 红原县| 郸城县| 小金县| 嘉荫县| 嵊州市| 集贤县| 丹阳市| 杭锦旗| 汾西县| 开江县| 太仓市| 高碑店市| 丹江口市| 曲阳县| 祁门县| 云阳县| 赤峰市| 凤阳县| 开封市| 西充县| 黔江区| 彝良县| 浏阳市| 五原县|